Proizvodi

Proizvodi

 • Dvokraka preklopka (pneumatska, elektromotorna i ručna)
 • Lančani transporter
 • Vertikalni mlin čekićar
 • Vrećasti filer - point filter
 • Pužni transporter
 • Klizni zatvarač (pneumatski, elektromotorni i ručni)
 • Horizontalna dvoosna lopatičasta mešalica HLM O&M
 
Limeno kućište koje ima jedan ulaz i dva izlaza. Na ulazu i izlazu se nalaze prirubnice za vezu simetrične dvokrake preklopke sa ostalim delovima u tehnološkoj liniji.U kućištu se nalazi jedna klapna, na osovini oslonjena preko kliznih ležajeva na bočne stranice kućišta. Krajevi osovine su produženi tako da se sa jedne strane povezuje sa pneumatskim, elektromotornim ili ručnim pogonom. Na drugoj strani osovine se ugrađuje signalizacija položaja klapne, ako je elektromotorni ili ručni pogon, dok kod pneumatskog pogona signalizacija položaja se nalazi na samom pneumatskom cilindru. Pokretanje klapne se vrši pneumatskim cilindrom, elektromotorom ili ručno. Simetrična dvokraka preklopka se isporučuje kao kompletan uređaj koji treba samo pravilno montirati na odgovarajućem mestu u tehnološkoj liniji. Pneumatska i elektro instalacija se povezuje prema datoj šemi ili prema važećim propisima. Simetrična dvokraka preklopka može da bude vezana u automatski rad postrojenja.

Transporter je namenjen za horizontalan transport zrnastih, komadastih i brašnastih materijala, kako za spoljnu tako i za unutrašnju upotrebu. Pre ugradnje i održavanja lančanog transportera temeljno proučite ovo upustvo, naročito poglavlje vezano za zaštitne mera. Montažu, puštanje u rad, održavanje i remont je potrebno da vrši stručno osposobljeno lice. Greške nastale nestručnom ugradnjom, pokretanjem i remontom ili oštećenja nastala nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju proizvođača. Za pravilan rad transportera treba voditi računa kako ne bi došlo do oštećenja transportera ni prilikom transporta do kupca. Nakon puštanja transportera u pogon, obratiti pažnju na čišćenje i stručno održavanje.

Mlin je mašina koja je naročito pogodna za mlevenje žitarica, bez zagrevanja brašnastog proizvoda. Pre instalacije opreme, puštanja u rad, održavanja i popravke dobro proučiti priručnik instrukcija, posebno bezbednosna uputstva.  Instalaciju opreme, rad, održavanje i popravku može vršiti samo kvalifikovano lice. Zbog nepravilne instalacije opreme, rada i održavanja proizvođač ne snosi odgovornost.U cilju pouzdanog rada mašine, već prilikom transporta i korišćenja unutar pogona obratiti pažnju da ne dođe do oštećenja opreme. Od početka puštanja u rad posebnu pažnju obratiti na čišćenje mašine  kao i o obuci o stručnom upravljanju iste.

Vrećasti filteri su kvalitetne mašine, koje će Vam uz sistematski nadzor i redovan pregled kvalifikovanog rukovaoca, poslužiti godinama za siguran i nesmetan rad. Primenjuje se u procesnoj industriji, fabrikama stočne hrane, silosima, hemijskoj i prehrambenoj industriji, za skupljanje i izbacivanje prašine iz procesnih elemenata kao npr. silosne ćelije, koja nastaje od praškastih materijala kao što su:

 • brašno
 • PVC prah
 • kreda
 • premixi
 • sojina sačma itd.

Dozirni pužni izuzimač je kvalitetan uređaj velike trajnosti, koji se godinama može koristiti uz minimalne eksploatacione troškove. Siguran i neometan rad zahteva nadzor, povremenu kontrolu i održavanje stručnog rukovaoca. Dozirni pužni izuzimači imaju primenu kako u FSH-e i silosima tako i u hemijskim industrijama. Svi tipovi transportera se rade u veličinama kapaciteta od 5m3/h i više.

Dozirni pužni izuzimači, tipa CPT najviše primenjujemo u FSH-e za doziranje u vage. Osim dozirnih pužnih izuzimača puževi mogu da budu i standardni transportni puževi koji se koriste u silosima i FSH za povezivanje transporta između dve mašine, za raspodelu materijala u ćelije, itd. Prema gore navedenom u svom programu imamo i dvostruke pužne transportere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Mašina je proizvedena za vas sa velikom pažnjom, komponente koje su ugrađene su najvišeg kvaliteta.

Kada planirate montažu mašine, morate uzeti u obzir veličinu prostora i uslove pristupa za pregled, održavanje i popravke. Morate uzeti u obzir pristup za podizanje kada neke od težih komponenti moraju biti demontirane u slučaju otkaza. Mašina radi bez ikakvih vibracija, sve dok je u granicama propisanih uslova. Težina miksera, uključujući i opremu za mešanje medija mora biti uključena u procenu za izradu temelja / baze za mašinu. Rotori vratila rotiraju jedni prema drugima, tako da se lopatice koje se nalaze ispod centra nivoa rotora kreću prema centru mašine. Centar mašine je između rotora vratila i pravca vratila u dužini. Uglovi lopatica su raspoređene tako da je mešanje radnog mediuma u pravcu suprotnom od smera kazaljke na satu u komori za mešanje, ako se gleda odozgo. Buduće da lopatice sa svakog rotora preklapaju jedna drugu, jako je važno da su pozicije lopatica na suprotnom rotoru ispravno postavljene. Relativno postavljanje lopatica na rotoru je 45°. Izgradnja rotora daje umereno rukovanje priozvodom, i homogene mešavine sa niskom brzinom obrtanja. Lopatice stvaraju mehaničku fluidnu zonu u sredini miksera. U slučaju kada se dodaju tečnosti potrebno je povećati vreme mešanja. Nadamo se da ćete biti zadovoljni sa Vašom novom horizontalnom lopatičastom mesalicom.